Vedtægter for elevrådet på Rudolf Steiner skolen i Vordingborg


§1 Formål 


Det er elevrådets formål at:

 • varetage elevernes interesse
 • styrke elevernes indflydelse på skolen
 • indgå i et samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolebestyrelsen og skoleledelse
 • repræsentere eleverne i samarbejde med andre skoler.

§ 2 Medlemsforhold


 • Elevråd består af repræsentanter fra 8 – 10. kl. Hvor der vælges 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra hver klasse, suppleanter fungerer som stand-in for syge repræsentanter.
 • Der er mødepligt for alle repræsentanter.
 • Er en repræsentant syg, meldes det til enten lærer eller elevrådet
 • Alle repræsentanter har tale og stemmeret.

§ 3 Elevrådsrepræsentanter

 • Elevrådsrepræsentanterne har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser.
 • Valg af elevrådsrepræsentanter og sumpplanter foregår en gang om året, inden slutningen af oktober.


§4  Forretningsorden

 • Elevrådet holder møde ca. 1 gang om måneden.
 • Elevrådsformanden eller næstformanden indkalder til møde.
 • Elevrådsrepræsentanterne skal informere deres klasse og indsamle forslag til næste møde.
 • Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden.
 • Elevrådet er beslutningsdygtigt såfremt ½ af eleverne er til stede.
 • Elevrådsmøderne refereres af elevrådets sekretær.


§5  Bestyrelsen

 • Bestyrelsen vælges på et stormøde i elevrådet.
 • Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.


§6  Arbejdsopgaver 

 • Elevrådet kan behandle alt vedr. elevernes dagligdag – dog må der ikke drøftes sager, der vedrører de enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige og personlige forhold.
 • Elevrådet må ikke drøfte sager, der vedrører de enkelte elevers skolemæssige eller personlige forhold.
 • Henvendelse til elevrådet ved planlægning af elevfester og andre arrangementer på skolen.


§7 Økonomi 


 • Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde, kan eleverne søge penge hos ledelsesforum, via ansøgning ledsaget af budget.

§8  Vedtægtsændringer 

 • For ændringer af vedtægter kræves 2/3 flertal i elevrådet.
 • Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse
 • Vedtægterne skal revideres hvert år af det nye elevråd