Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem skolen og forældrene sker i det små hver dag, eksempelvis når barnet bringes til skolen. Mere formaliseret er samarbejdet og kontakten på forældremøder og ved konsultationer.Det er væsentligt for samarbejdet omkring barnet, at klasselæreren har en god kontakt til forældrene, og at der er en fælles forståelse for barnets udvikling. Den fælles forståelse skabes blandt andet igennem to årlige forældremøder, hvor lærerne på baggrund af skolens pædagogiske grundlag fortæller om børnenes udvikling og de aldersspecifikke temaer, der lægger til grund for undervisningens karakter og emner på det aktuelle klassetrin.På forældremøderne vil forældrene desuden få et billede af klassens indsats i undervisningen og dens sociale ressourcer, som lærerne ser dem. Særlige situationer og undervisningsforhold kan tages op, og faglærerne kan belyse alderstrinnet ud fra hver deres område.

Den personlige samtale

Individuelle spørgsmål kan tages op ved den årlige konsultation. Konsultationerne aftales og ledes normalt af klasselæreren, men der kan også deltage faglærere efter behov. Her taler man om barnets faglige standpunkt, indsatsen i skolen, om hjemmearbejdet, om eventuelle personlige problemer og barnet sociale egenskaber.
I de mindre klasser foregår konsultationerne kun med forældrene, men i de større klasser er eleven også til stede og inddrages i samtalen omkring faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Hjemmebesøg

I 1. klasse er klasselæreren på besøg hos elev og forældre i hjemmet. Her får læreren mulighed for at møde barnet i hjemlige omgivelser og danne sig et billede af barnet der.