Vedtægter

Skolen er oprettet i henhold til friskoleloven.

Vedtægter for Den selvejende Institution

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg

§ 1. Skolens hjemsted

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg, Orevej 2, 4760 Vordingborg er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Vordingborg Kommune. Skolens cvr. nummer er 52745810.

Skolen er oprettet i 1974.

§ 2. Skolens formål

Det er institutionens formål at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler mv. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og hele virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2. Det er i øvrigt skolens formål at udøve skolevirksomhed, hvor undervisningen bygger på Rudolf Steiners impulser, således som de udvikles og gives liv af et lærerkollegium, hvis personlige og sociale udviklingsgrundlag er Rudolf Steiners åndsvidenskab ”Antroposofi”.

Grundlag:
Skolen bygger på et kristent grundlag ud fra antroposofien.

Den pædagogiske impuls og antroposofien anskuer mennesket som et evighedsvæsen. Det fødes med sine særlige forudsætninger, evner og karaktertræk samt en livsopgave. Forældres og læreres opgave er at understøtte en harmonisk udvikling af disse evner og skabe grundlag for en fri realisering af denne livsopgave.

Retningslinier:
Dette indebærer, at skolen i sin sociale struktur og arbejdsform bygger på følgende principper:
Frihed og selvforvaltning i udførelsen af især den pædagogiske opgave, men også på andre opgaveområder (administration, pedel o.l.)
Skolens lærere deltager i et fortsat fælles arbejde med henblik på udvikling og levendegørelse af pædagogikken og dens arbejdsbetingelser.
Skolens bestyrelse arbejder kontinuerligt på at udvikle sine medlemmers forståelse af skolens grundlag, opgaver og arbejdsbetingelser.

Skolens forældre indgår i en åben dialog med skolens lærere og bestyrelse med henblik på:
Forståelse af skolens pædagogiske grundlag, dens målsætninger, arbejdsbetingelser og arbejdsformer.
Bearbejdning af aktuelle forhold, spørgsmål og opgaver.

§ 3. Forældrekredsen

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jf. §4 og §14 stk.2.

§ 4. Tilsyn

I henhold til §3 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. i øvrigt tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 2. Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges én eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen på generalforsamlingen jf. §7, stk. 1 foretager valg af tilsynsførende. Til dette valg har alene medlemmer af forældrekredsen stemmeret.

Stk. 3. Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets ”Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.” Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk. 4. Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.

Stk. 5. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 6. Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 5. Skolens drift

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, forældrebetaling af skolepenge for eleverne og evt. ved bidrag fra andre. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til
--3

at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. Skolens bygninger ejes af den selvejende uddannelsesinstitution Rudolf Steiner skolen i Vordingborg.

Stk. 4. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 6. Skolelederens opgave

Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Skolelederen har ansvar for, at forvaltningen af undervisningsudgifter er forsvarlig og sker inden for de økonomiske rammer, der er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 2. Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 3. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 7. Generalforsamling

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april - 31. maj. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til forældrekredsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
Valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
Valg af tilsynsførende – vælges alene af forældrekredsen
Indkomne forslag
Eventuelt

Stk. 2. Forældre har ret til at møde frem på generalforsamlingen og at afgive stemme. Valghandlinger gennemføres efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af den eller de tilsynsførende, og
--4

bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer. Ved valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og valg af tilsynsførende kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden over et barn på skolen på med.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere §6, §18 og §19.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 5 medlemmer af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af forældrene skriftligt kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9. Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. §18 og 19.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 19. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen på den årlige generalforsamling.
4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Rudolf Steiner Skoleforeningen i Vordingborg, jf. fremsendelse af beslutningsreferat.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt skolens medarbejdere. Skolens leder er ansvarlig for at indkalde til valgmøde, men kan i øvrigt ikke selv vælges til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker under iagttagelse af habilitetsreglerne i friskoleloven.

Stk. 2. Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleanter af og blandt forældrekredsens medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette valg, og at valget gennemføres efter §10 stk. 6.

--5

Stk. 3. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Stk. 4. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og i lige årstal er 2 medlemmer på valg og i ulige årstal er 1 medlem på valg. Genvalg kan finde sted.

Rudolf Steiner Skoleforeningen udpeger bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I lige årstal skal 2 medlemmer udpeges, og i ulige årstal skal 2 medlemmer udpeges. Genudpegning kan finde sted.

Medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Medarbejderrepræsentanter eller elever på skolen, som er medlem af bestyrelsen for Rudolf Steiner Skoleforeningen, kan ikke udpeges til bestyrelsesmedlemmer i skolens bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 6. Suppleanter indtræder med det samme, når et forældrevalgt medlem udtræder af bestyrelsen uden for valgperioden. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af hhv. forældrekredsen, skoleforeningen og blandt skolens medarbejdere.

§ 11. Skolens ledelse

Skolens leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, og ansatte ved skolen kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen jf. dog §10, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR, med bopæl i Danmark.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 12. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 5 af medlemmerne finder det fornødent.

--6

Stk. 3. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14. Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jf. §3 stk. 2. og §4.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

--7

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens §7 stk. 4. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6. Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15. Ret til indsigt

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

§ 16. Tegningsret

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jfr. §7 stk. 4.

§ 17. Årsrapport

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

§ 18. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst 2/3 flertal.

--8

Stk. 4. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

§ 19. Nedlæggelse

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til §12 stk. 5.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. Mulige overskydende midler tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv, fortrinsvis sådanne formål, der bygger på Rudolf Steiners pædagogiske ideer. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 20. Godkendelse af nærværende vedtægt

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtægten er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger hhv. den 11. januar 2014 og den 25. januar 2014.

Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet første gang den 29.5. 1975.