Specialundervisning

Børn er forskellige, og nogle børn har behov for ekstra støtte og undervisning. I specialundervisningen møder vi det enkelte barns behov så præcist, som vi overhovedet kan. Vores opgave er at rumme hele barnet støtte udviklingen af det hele menneske. Det er ikke bare et spørgsmål om at lære at læse så hurtigt som muligt, men at støtte barnet til at få en naturlig og sund udvikling igennem alle klasserne.

Skolens samlede vifte af specialundervisningstilbud omfatter rytmisk massage, helseeurytmi, læseværksted og regneværksted. Ind imellem tilbydes også ekstra tegne-/ maleundervisning.Vores ønske med hele specialområdet er at møde det enkelte barns behov så præcist som muligt både i forhold til indhold og til tidspunkt, alt sammen set i forhold til hvor barnet er i sin udvikling både tankemæssigt, følelsesmæssigt og viljesmæssigt.Ligesom den samlede klasseundervisning skabes ud fra en indsigt i barnets udvikling, forsøger vi at se specialundervisningen i samme lys.

Et supplement

Specialundervisningen eller den individuelle undervisning ses som et supplement til undervisningen i klassen. I praksis vil det sige, at specialundervisningen altid gives periodevis og med det formål at give barnet ballast og styrke i tanke, følelse og vilje.
Vi ser den samlede undervisning og opdragelsen af børnene som en opgave, der rummer det hele barn og som nærer både deres tanke-, følelses- og vilje. Derfor skal specialundervisningen også tilgodese og støtte udviklingen af det hele menneske. Det er ikke bare et spørgsmål om at lære at læse så hurtigt som muligt. Det er mere et spørgsmål om at kunne støtte barnet i dets naturlige og sunde udvikling igennem klasserne.

Lærerens ekstra hænder

Vi ønsker med vores specialundervisning at støtte eleven, der hvor behovet måtte være, således at enhver elev i videst mulige omfang kan indgå naturligt i klassens arbejde – både fagligt, personligt og socialt.
Det er klart at dette er et kæmpe område. For de fleste børn går det jo nærmest af sig selv, blandt andet i kraft af, at hvert enkelt barn via pædagogikken og lærerplanens udformning får præcis dét, de har brug for, til deres videre udvikling på det pågældende alderstrin.

Ind imellem er der dog nogle elever, som læreren, i samarbejde med faglærere og forældre, mener har brug for individuel støtte eller hjælp.

Det er altid klasselæreren i samarbejde med faglærerne og naturligvis i samråd med forældrene, der har udspillet. Det vil sige, at special-lærerne er en slags ”lærernes ekstra hænder”.

En del af skolens liv

Flere lærere varetager specialundervisningen. Vi holder til i det gule hus på Orevej 6 ved cykelparkeringen.
Al specialundervisning foregår i skoletiden. Eleverne bliver hentet fra deres almindelige undervisning, er væk en stund, og derefter går de tilbage til undervisningen og glider igen med i dét, som klassen arbejder med.
Man kunne tro det gav en masse forvirring og uro, men det er ikke tilfældet. Hvis eleven ikke lige selv husker, hvorfor det nu er, at en af os forsigtigt banker på døren og stikker hovedet ind i klassen, så er der ofte en af kammeraterne, der hurtigt siger: ”Peter, nu er det dig”. På den måde er specialundervisningen en naturlig og integreret del af klassernes liv.

Varige behov

På skolen ser vi specialundervisningen som noget midlertidigt. Det er noget, der gives i perioder. Perioderne kan godt være lange, de kan også være korte, men det højeste formål og meningen med specialundervisningen er, at eleven så hurtigt og godt som muligt kommer tilbage til klassestrømmen.

Har barnet et varigt og massivt behov for specialundervisning, er det først og fremmest forældrenes ansvar. I enkelte tilfælde kan det også være, at vi sammen finder ud af, at vores skoletilbud ikke er det bedst egnede lige for dette barn.

Indenfor specialområdet har vi, hvis vi skønner det frugtbart og nødvendigt, flere gode samarbejdsmuligheder. Vi har et fint samarbejde med Familierådgivningen i Vordingborg Kommune og med sundhedsplejen. Derudover kan vi i begrænset omfang bruge læge Tomas Johansens viden og erfaring indenfor antroposofisk medicin. Desuden har vi selv mulighed for dansk-faglig testning i begrænset omfang.

Ekstra hjemmearbejde

De instrumenter, der vælges imellem er følgende: Violin, bratsch, cello, kontrabas, tværfløjte, obo og klarinet. I specialtilfælde kan marimba, harpe, trompet eller altfløjte komme på tale.Der findes mange andre glimrende instrumenter, men de er af forskellige årsager ikke egnet til orkestersammenspil. Det gælder for klaver, saxofon og guitar. Nogle er for kraftige og nogle for svage i lyden til, at eleven rigtig kan udfolde sig med glæde, andre passer klangmæssigt ikke ind i orkestret, og der kan højst være en, der spiller klaver i orkestret.Det er naturligvis ikke udelukket, at en elev, ud over det obligatoriske instrument, har et ekstra instrument, men erfaringen viser, at to instrumenter kan være en stor mundfuld.

Relaterede emner